echo jqwgti$()\ mgcczp\nz^xyu||a #' &echo jqwgti$()\ mgcczp\nz^xyu||a #|" &echo jqwgti$()\ mgcczp\nz^xyu||a #